Drugi dohodak ostvaren u inozemstvu II. dio – Arhiva 31.01.2012.

Drugi dohodak ostvaren u inozemstvu II. dio

U prethodnom tekstu naveli smo osnovne oblike drugog dohotka i primjere obračuna kod pojedinog oblika dohotka, kada je isti ostvaren u inozemstvu. U nastavku navodimo još neke bitne napomene vezane uz drugi dohodak.

Prilikom utvrđivanja obveza plaćanja davanja državi, bitno je utvrditi:

a) iz koje države dolazi drugi dohodak (država isplatitelja) jer RH sa nekim državama ima potpisane: ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i ugovor o izbjegavanju dvostrukog plaćanja socijalnih doprinosa, a sa nekim državama nema. Postupanja su različita od države do države iako su osnovni principi isti;

b) da li je dohodak isplaćen u bruto ili neto iznosu.

Ako je isplaćen u neto iznosu, to znači da je inozemni isplatitelj već obračunao i platio davanja na taj dohodak prema propisima svoje države. Tada od isplatitelja treba tražiti potvrdu o plaćenom porezu i doprinosima svoj državi, te obračun dohotka (gdje navodi način obračuna pojedinih davanja). U ovom slučaju je na primatelju da utvrdi kako i da li zemlja isplatitelja i RH imaju sklopljene ugovore navedene pod točkom a).

Ako je dohodak isplaćen u bruto iznosu, tada primatelj dohotka sam obračunava davanja državi, prema propisima RH. Primjeri obračuna dani su u prethodnom tekstu.

Kada se na primitke iz inozemstva ne obračunavaju doprinosi?

Prema Zakonu o doprinosima (čl. 209., st.1.) doprinosi, tj. doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup), ne obračunavaju se na slijedeće primitke iz inozemstva (i tuzemstva):

–       autorski i umjetnički honorar,

–       nagrada za rad učenika, odnosno nagrada redovitog studenta za vrijeme praktičnog rada i naukovanja;

–       stipendija učeniku odnosno studentu;

–       športska stipendija;

–       potpora obitelji za slučaj smrti radnika;

–       potpora za školovanje djetetu bivšeg radnika ili poginulog branitelja iz Domovinskog rata do 15. godine života, odnosno do završetka osmogodišnjeg školovanja;

–       naknada športskom sucu i delegatu;

–       primitak za rad osobe mlađe od 15 godina života;

–       renta koju bivši poslodavac isplaćuje po sudskoj presudi članu obitelji bivšeg radnika;

–      primitak isplaćen umirovljeniku.

Dakle, ukoliko prethodno nisu plaćeni doprinosi u inozemstvu, za navedene primitke neće biti potrebno platiti doprinose niti u tuzemstvu.

Na slijedeće primitke iz inozemstva ne plaća se porez na dohodak:

a) primitci od kamata na kunsku i deviznu štednju,na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga;

b) mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu;

c) primitci koje fizičke osobe ostvaruju s osnove darovanja pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala), a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu, obavljeno na žiro-račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava;

d) potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda ili potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog ratnih događaja;

e) nasljedstva i darovi;

f) primitci od otuđenja osobne imovine;

g) odštete koje nisu u vezi s gospodarstvenom djelatnošću;

h) primitci ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod jednakim

uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba, i igrama na sreću prema posebnom zakonu;

i) primitci s osnove osiguranja stvari, odgovornosti života i imovine (primitci s osnove životnog osiguranja i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja smatraju se dohotkom ako su premije toga osiguranja bile porezno priznati izdatak);

j) nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja do 1.600,00 kn;

k) nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima;

l) naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnoj svoti;

m) stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, ukupno do 1.600,00 kn;

n) stipendije koje se dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima; i to studentima za redovito školovanje na visokim učilištima.

 

Podnošenje godišnje porezne prijave

Ukoliko je primatelj dohotka, po primitku dohotka iz inozemstva u bruto iznosu, obračunao i uplatio porez na dohodak i prirez (prema poreznim propisima RH), nije dužan podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak ako to ne želi. Ukoliko to nije napravio, tada je u obvezi podnošenja godišnje porezne prijave.

Ukoliko je primljen neto dohodak, iz čega proizlazi da je davanja platio inozemni isplatitelj u svojoj državi, tada je primatelj dužan podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Uz potvrdu inozemnog poreznog tijela o plaćenom porezu, isti će se uračunati u poreznu prijavu, a plaća se samo razlika do iznosa poreza propisanog u tuzemstvu.

Ukoliko RH ima potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa dotičnom zemljom, porez se obračunava kako je utvrđeno ugovorom.

Porez na dohodak u RH na drugi dohodak obračunava se po stopi od 25% (+prirez).

 

Tibor Jankač

19054 ukupne posjete 2 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close