Author Archive

Bliži se trenutak predaje financijskih izvještaja za trgovačka društva za 2008. godinu. Radi ubijanja monotonije, počašćeni smo novim obrascima statističkih izvještaja koji su sada prošireni za izvještaj o novčanom toku. Bitan dio financijskih izvještaja su i Bilješke.

U ovom članku dajemo kratak pregled izvještaja i obračuna koje trgovačka društva trebaju predati za 2008. godinu.

Godišnji statistički izvještaj

Predaje se FINI do 31.03.2009.g.

Predaju se: bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci.

Za razliku od prethodnih godina, godišnji statistički izvještaj ne razlikuje se od godišnjih izvještaja za Poreznu upravu, osim u dodatnim podacima. Ukoliko društvo nije radilo tijekom protekle godine, obvezno je FINI do 31.03.2009.g. dostaviti Izjavu o neaktivnosti.

Do 30.06.2009.g. na FINU se za potrebu javne objave, uz već navedene izvještaje, podnose i:

Mali poduzetnici

–         bilješke uz financijske izvještaje,

–         revizorsko izvješće (ako izvješća podliježu reviziji),

–         odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća,

–         odluka o prijedlogu podjele dobitka ili pokriću gubitka.

Srednji i veliki poduzetnici, uz sve navedene izvještaje podnose i:

–         izvješće o novčanom toku i

–         izvješće o promjenama kapitala.

Do 30.09.2009. podnose se konsolidirana financijska izvješća.

O primitku godišnjih financijskih izvještaja FINA obavještava sudski registar.

Izvještaji prema Poreznoj upravi

Iako se već duže vrijeme govori o uvođenju jedinstvenog registra financijskih izvještaja, još uvijek postoji obveza podnošenja financijskih izvještaja i na FINU i na Poreznu upravu. Tako, do 30.04.2009.g. na PU podnose se:

–         bilanca, račun dobiti i gubitka,

–         prijava poreza na dobit (PD),

–         godišnja prijava PDV-a (PDV-K),

–         obračun članarine turističkim zajednicama (ukoliko je društvo obveznik) i

–         obračun spomeničke rente (ukoliko je društvo obveznik).

Uz navedeno, Obračun naknade za općekorisnu funkciju šuma podnosi se Hrvatskim šumama.

Za članarinu i doprinos prema Hrvatskoj gospodarskoj komori ne podnosi se godišnji obračun.

Treba naglasiti da u članku nismo posebno obradili obveze poduzetnika koji posluju po posebnim propisima.

3474 ukupne posjete 0 posjete danas

OIB?

Što je to OIB?

Osobni identifikacijski broj (OIB) je stalna identifikacijska oznaka svakog hrvatskog državljana i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Određuje ga i dodjeljuje Porezna uprava. U praksi je poznat pod nazivom „porezni broj“. Do kraja 2009. godine poreznim brojem smatraju se važeći identifikatori (JMBG, MB), dok će se od 1. siječnja 2010. godine poreznim bojem smatrati OIB, što znači da poduzetnici moraju od 1. siječnja 2010.godine prilagoditi svoje poslovanje za upotrebu OIB-a.

8501 ukupne posjete 0 posjete danas

Kako su završni računi iza nas, vrijeme je da ured „očistimo“ od suvišne dokumentacije. U ovom broju pozabaviti ćemo se problematikom čuvanja poslovne dokumentacije, odnosno, pregledom zakonskih odredbi koji neposredno reguliraju spomenutu materiju.

Naime, Zakon o računovodstvu propisuje da se knjigovodstvene isprave čuvaju u obliku izvornika, na nositelju automatizirane obrade, nositelju mikrografske obrade (mikrofilm) ili na drugi prikladan način.

Knjigovodstvene isprave čuvaju se u ovim rokovima:

  1. trajno se čuvaju isplatne liste ili analitička evidencija plaća i nadnica ako osiguravaju bitne podatke o zaposlenom,
  2. sedam godina čuvaju se isprave na temelju kojih su podaci uneseni u poslovne knjige,
  3. sedam godina čuvaju se isprave platnog prometa u ovlaštenim financijskim institucijama,
  4. sedam godina čuvaju se prodajni blokovi i kontrolni blokovi, pomoćni obračuni i slične isprave.

Krajem godine poslovne knjige trebaju se zaključiti i poduzetnik ih je obvezan čuvati. Ako se knjigovodstveni podaci obrađuju pomoću elektroničkog računala, dnevnik i glavnu knjigu treba otiskati po provedenom zaključku i zatim uvezati.

Poslovne knjige čuvaju se najmanje:

  1. glavna knjiga i dnevnik jedanaest godina,
  2. pomoćne knjige sedam godina.

Rok čuvanja počinje zadnjim datumom poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige, obračuni i početna bilanca.

 

Prema Općem poreznom zakonu, porezni obveznici – poduzetnici dužni su voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja u skladu sa zakonima kojima se uređuju pojedine vrste poreza, bez obzira na to jesu li te knjige i evidencije dužni voditi i po drugim propisima i iz drugih razloga.

 

Poslovne knjige i druge evidencije s pripadajućom dokumentacijom moraju se voditi i čuvati na način da su dostupne poreznim tijelima i to:

 

  1. u poslovnim prostorijama ili, ako nema poslovnih prostorija, u stanu poreznog obveznika, ili
  2. kod opunomoćenika ili
  3. kod osobe koja za poreznog obveznika vodi poslovne knjige.

 

Evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu moraju se čuvati najmanje tri godine, a ostale evidencije, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave najmanje do nastupa apsolutne zastare prava na utvrđivanje porezne obveze. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave preko toga roka čuvaju se u skladu s posebnim propisima.

Neovisno o gore spomenutim zakonima, čuvanje poslovne dokumentacije uređuje i jedan manje poznati pravni propis – Zakon o arhivskom gradivu i arhivima.

Prema njemu, arhivsko su gradivo zapisi ili dokumenti koji su nastali djelovanjem pravnih ili fizičkih osoba u obavljanju njihove djelatnosti, a od trajnog su značenja za kulturu, povijest i druge znanosti, bez obzira na mjesto i vrijeme njihova nastanka, neovisno o obliku i tvarnom nosaču na kojem su sačuvani.

Privatnim arhivskim gradivom smatra se arhivsko gradivo nastalo djelovanjem privatnih pravnih i fizičkih osoba, ukoliko nije nastalo u obavljanju javnih ovlasti ili u obavljanju javne službe i ako nije u državnom vlasništvu.

 

Nadamo se da smo Vam ovim kratkim presjekom uspjeli naglasiti ozbiljnost čuvanja poslovne dokumentacije vaših tvrtki, kao i potrebu njezina odlaganja na sigurno i lako dostupno mjesto.

 

Tibor Jankač, dipl.oec.

6070 ukupne posjete 0 posjete danas

Za ovaj ljetni tjedan pripremili smo jednu lakšu temu, a to je oporezivanje PDV-om u Europskoj uniji. Zašto lakšu? Optimistično gledano, kada se usporede stope shvatimo da smo u samom vrhu sa stopom od 22% i da su daljnje promjene moguće samo u vidu smanjivanja. Tim više, jedan od glavnih ciljeva EU je usklađivanje poreznih sustava i poreznih stopa.

U nastavku dajemo pregled stopa PDV-a u nekim zemljama članicama EU:

Austrija – redovita stopa 20%, 12% za vino, 10% za vodu i drvo za grijanje i u poduzetničke svrhe itd.,

Belgija – redovita stopa 21%, 12% za energetske proizvode (ugljen i sl.), 6% za vodu, drvo za grijanje, prijevoz osoba itd., 0% za novine i sl.,

Cipar – redovita stopa 15%, 5% za vodu, plin, hotelske usluge, za prodaju pića u ugostiteljskim objektima, 8% za prijevoz putnika u pomorskom prometu, za uslugu prehrane u restoranima, 0% za prodaju prehrambenih proizvoda i pića (osim u ugostiteljstvu) i farmaceutskih proizvoda,

Češka – redovita stopa 19%, 5% za vodu, sokove, usluge radija, prijevoza osoba u tuzemstvu, usluge hotela, prodaju biljaka, stanogradnju itd.,

Danska – redovita stopa 25%, 0% za novine,

Estonija – redovita stopa 18%, 5% za drvo za ogrijev, hotelske usluge i sl., 0% za prodaju, najam brodova i zrakoplova i dr.,

Finska – redovita stopa 22%, snižena stopa 17% za vodu, sokove i prodaju bilja za prehrambene svrhe, 8% za radijske usluge i usluge u hotelijerstvu, 0% za novine,

Francuska – redovita stopa 19,6%, snižena stopa 5,5% za vodu, sokove, drvo za ogrijev, prijevoz putnika, hotelske usluge itd., 2,1% za radijske pristojbe,

Grčka – redovita stopa 19%, snižena stopa 9% za vodu, sokove, struju, drvo za ogrijev, prijevoz osoba u tuzemstvu, hotelske usluge, ugostiteljske usluge, 4,5% za biljke za prehranu,

Irska – redovita stopa 21%, snižena stopa 13,5% za energiju, prodaja nekretnina, usluge rent-a-car-a i sl., 4,4% za određene prehrambene proizvode, 0% za knjige, za biljke za prehranu i sl.,

Italija – redovita stopa 20%, snižena stopa 10% za vodu, energente, prijevoz osoba u tuzemstvu, hotelske i ugostiteljske usluge i stanogradnju, 4% za određene prehrambene i farmaceutske proizvode, knjige i novine, te radio i televizija,

Mađarska – redovita stopa 20%, snižena stopa 15% za vodu, energente, prijevoz osoba u tuzemstvu, hotelske i ugostiteljske usluge i stanogradnju,

Nizozemska – redovita stopa 19%, snižena stopa 6% za vodu, sokove, prijevoz osoba u tuzemstvu i inozemstvu, hotelske i ugostiteljske usluge itd.,

Njemačka – redovita stopa 16%, snižena stopa 7% za vodu, drvo za ogrijev i poduzetničke svrhe, prijevoz putnika, biljke za prehranu i dekoraciju, umjetnička djela itd.,

Poljska  – redovita stopa 22%, 7% za vodu, prijevoz osoba u tuzemstvu i inozemstvu, hotelske i ugostiteljske usluge itd., stanogradnju, 3% za mliječne proizvode, meso, ribu itd., 0%  za knjige i slično,

Portugal – redovita stopa 21%, snižena stopa 12% za vino, mineralnu vodu, diesel, loživo ulje, 5% za sokove, vodu, zemni plin i struju, prijevoz osoba, hotelske usluge i stanogradnju,

Slovenija – redovita stopa 20%, snižena stopa 8,5% za vodu, sokove, prijevoz osoba, hotelske i ugostiteljske usluge, stanogradnju itd.,

Španjolska – redovita stopa 16%, snižena stopa 7% za vodu, sokove, prijevoz osoba, hotelske i ugostiteljske usluge, stanogradnju itd., 4% za knjige, novine i časopise,

Švedska – redovita stopa 25%, snižena stopa 12% za vodu, sokove, hotelske i ugostiteljske usluge, 6% za prijevoz osoba u tuzemstvu, 0% za tisak i lijekove,

Velika Britanija – redovita stopa 17,5%, snižena stopa 5% za energente, stanogradnju, 0% za knjige, časopise, prehrambene proizvode, vodu, farmaceutske proizvode, stanogradnju, prijevoz osoba itd.

4383 ukupne posjete 0 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close