Bliži se trenutak predaje financijskih izvještaja za trgovačka društva za 2009. godinu. Bitan dio financijskih izvještaja su i Bilješke.

U ovom članku dajemo kratak pregled izvještaja i obračuna koje trgovačka društva trebaju predati za 2009. godinu.

Godišnji statistički izvještaj

Predaje se FINI do 31.03.2010.g.

Predaju se: bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci.

Godišnji statistički izvještaj ne razlikuje se od godišnjih izvještaja za Poreznu upravu, osim u dodatnim podacima. Ukoliko društvo nije radilo tijekom protekle godine, obvezno je FINI do 31.03.2010.g. dostaviti Izjavu o neaktivnosti.

Do 30.06.2010.g. na FINU se za potrebu javne objave, uz već navedene izvještaje, podnose i:

Mali poduzetnici

–         bilješke uz financijske izvještaje,

–         revizorsko izvješće (ako izvješća podliježu reviziji),

–         odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća,

–         odluka o prijedlogu podjele dobitka ili pokriću gubitka.

Srednji i veliki poduzetnici, uz sve navedene izvještaje podnose i:

–         izvješće o novčanom toku i

–         izvješće o promjenama kapitala.

Do 30.09.2010. podnose se konsolidirana financijska izvješća.

O primitku godišnjih financijskih izvještaja FINA obavještava sudski registar.

Izvještaji prema Poreznoj upravi

Iako se već duže vrijeme govori o uvođenju jedinstvenog registra financijskih izvještaja, još uvijek postoji obveza podnošenja financijskih izvještaja i na FINU i na Poreznu upravu. Tako, do 30.04.2010.g. na PU podnose se:

–         bilanca, račun dobiti i gubitka,

–         prijava poreza na dobit (PD),

–         godišnja prijava PDV-a (PDV-K),

–         obračun članarine turističkim zajednicama (ukoliko je društvo obveznik) i

–         obračun spomeničke rente (ukoliko je društvo obveznik).

Uz navedeno, Obračun naknade za općekorisnu funkciju šuma podnosi se Hrvatskim šumama.

Za članarinu i doprinos prema Hrvatskoj gospodarskoj komori ne podnosi se godišnji obračun.

Treba naglasiti da u članku nismo posebno obradili obveze poduzetnika koji posluju po posebnim propisima.

2048 ukupne posjete 0 posjete danas

Vjerojatno znate da je 28.02 zadnji dan za podnošenje Porezne prijave poreza na dohodak za proteklu godinu. Vjerojatno ste i upoznati da svi građani Republike Hrvatske imaju pravo na umanjenje porezne osnovice po nekoliko osnova:

Zdravstveno osiguranje

za svotu plaćenu za zdravstveno osiguranje, ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje;

Ostalo – najviše do ukupno 12.000,00 kuna godišnje, što uključuje:

2.1. uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, premije dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja i premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja što su uplaćene tuzemnim osiguravateljima,

2.2. svotu stvarnih troškova zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe, a pod uvjetom da ti izdaci nisu plaćeni iz osnovnog, dopunskog ili privatnoga zdravstvenog osiguranja i ako nisu financirani iz dobivenih darovanja za te namjene,

2.3. kupnju i gradnju prvog stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske za potrebe trajnog stanovanja što se financira:

– iz vlastitih sredstava (uvećanje osobnog odbitka priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava u visini stvarno nastalog izdatka), ili

– sredstvima iz namjenskog stambenog kredita (uvećanje osobnog odbitka priznaje u visini plaćenih kamata po tom kreditu),

2.4. održavanje postojećega stambenog prostora na području Republike Hrvatske u vlasništvu poreznog obveznika ili njegovoga bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi.
Uvećanje osobnog odbitka za održavanje postojećega stambenog prostora priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava za obavljene radove i usluge registriranih izvođača radova,

2.5. svotu plaćene slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u stambenom prostoru najmodavca, osim ako obveznik plaća zaštićenu najamninu prema posebnom zakonu,

Donacije

3. za darovanja u tuzemstvu u naravi i u novcu što su doznačena na žiro račun udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.

O ovoj temi više možete pročitati na stranicama Porezne uprave.

 

Tibor Jankač

7603 ukupne posjete 0 posjete danas

U prošlom broju započeli smo temu o troškovima koji nisu porezno priznati. U ovom broju nastavljamo s istom temom:

3. Donacije

Porezno nepriznati trošak donacije je onaj koji:

–          prelazi iznos od 2% prošlogodišnjih prihoda,

–          je nastao darivanjem fizičkih, pravnih i drugih osoba koje ne posluju prema posebnim propisima tj. koje ne djeluju u općekorisne svrhe,

–          nije isplaćen na žiro-račun donirane osobe.

4. Amortizacija iznad propisanih stopa

Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine priznaje se kao rashod ukoliko je obračunana na nabavnu vrijednost po linearnoj metodi, uz primjenu amortizacijskih stopa koje ne prelaze:

–          za građevinske objekte i brodove  10%,

–          za osobne automobile i osnovno stado  40%,

–          za opremu, mehanizaciju, ostala vozila, nematerijalnu imovinu (prava i sl.)  50%,

–          za računala i računalnu opremu, poslovni softver i mobilne telefone  100%,

–          za ostalu imovinu  20%,

uz napomenu da su navedene stope „ubrzane“ i primjenjuju se kod pojačanog trošenja sredstava. Propisane stope su dvostruko manje i njih treba koristiti u uvjetima uobičajenog trošenja.

5. Kamate kod povezanih osoba

Zatezne kamate između povezanih osoba nisu porezno priznati rashod. Pritom se povezanim osobama smatraju pravno samostalna društva koja su povezana poduzetničkim ugovorima (poslovanje im je usko povezano) ili su kapitalno povezana (jedna ima vlasnički udio u drugoj).

Kamate na zajmove između povezanih osoba, kada je davatelj zajma nerezident (inozemno društvo), mogu se priznati kao rashod najviše do visine eskontne stopa HNB-a (9%). Kada je davatelj zajma domaće društvo, prihod od kamate na zajam povezanoj osobi nerezidentu mora se iskazati po stopi najmanje u iznosu eskontne stope HNB-a. Navedena ograničenja ne vrijede kada su obje povezane osobe rezidenti (domaća društva).

6. Kamate na zajmove primljene od člana društva

Porezno nepriznatim kamatama smatraju se kamate na zajmove primljene od vlasnika udjela koji je nerezident, koji drži najmanje 25% udjela, nije financijska organizacija (npr. banka), ako bilo kada u poreznom razdoblju iznos zajma premaši četverostruki iznos udjela.

To znači da, ukoliko je davatelj zajma tuzemni porezni obveznik (fizička ili pravna osoba) ili strana financijska organizacija, trošak kamate je porezno priznat.

7. Troškovi rezerviranja

Troškovi rezerviranja za rizike i troškove su porezno nepriznati rashodi, osim u slučajevima:

– rezerviranja za otpremnine – za otpremnine s osnove otkaza ugovora o radu, odlaska u mirovinu, u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, uz uvjet da je iznos rezerviranja utemeljen na iznosima otpremnina utvrđenim kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili pravilnikom o radu.

– rezerviranja za troškove obnavljanja i sanaciju prirodnih bogatstava – priznaju se kao rashod samo kada postoji zakonska ili druga obveza, kao rezultat sadašnjih ili prošlih aktivnosti vezanih uz iskorištavanje ili zaštitu prirodnih bogatstava, kada je vjerojatno da će podmirenje obveze zahtijevati nastanak troška.

– rezerviranja za troškove u jamstvenom roku – kada je ugovorom zajamčeno otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i kada ne postoji osnova da se nastali troškovi naplate od trećih osoba. Iznos rezerviranja utvrđuje se prema iskustvenim spoznajama u tom poslu. Rezerviranje se ukida po isteku jamstvenog roka.

– rezerviranja po započetim sudskim sporovima – za sporove pokrenute do 15. dana prije podnošenja porezne prijave, u visini utužene svote uvećane za pripadajuće troškove spora, bez kamata. Rezerviranje se ukida po donošenju presude.

Treba naglasiti da rezervacija, ukoliko je porezno priznati rashod, predstavlja samo vremensku odgodu plaćanja poreza na dobit jer, po isteku osnove za postojanje iste, postaje prihod.

8. Vrijednosna usklađenja

Potraživanja od kupaca – vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca priznaju se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja prošle godine proteklo više od 120 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave poreza na dobit. Pritom se podrazumijeva da je poduzetnik poduzeo sve radnje da sporno potraživanje naplati, o čemu trebaju postojati dokazi (utuženje, nagodba, dužnik u postupku sanacije ili stečaja). Izuzetak su zastarjela potraživanja do 5.000,00 kuna, koja se slobodno mogu otpisati ukoliko dužnik nije fizička osoba. Ukoliko otpis potraživanja nije moguće opravdati po navedenim kriterijima, isto ne predstavlja porezno priznati rashod.

Zalihe – otpis zaliha porezno se priznaje samo do visine propisane odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore. Ukoliko nastupi šteta na zalihama (požar, poplava, istek vijeka uporabe itd.), o tome je potrebno napraviti zapisnik i prijaviti isti na poreznu upravu. U suprotnom se nastali rashodi neće porezno priznati i trebati će obračunati PDV na nabavnu vrijednost uništene robe.

Financijska imovina (dionice, udjeli) – vrijednosno usklađenje financijske imovine porezno se priznaje samo do iznosa troška stjecanja. Ukoliko se radi o udjelu u firmi koja je u stečaju, vrijednosno usklađenje je u cijelosti porezno priznati rashod.

Tibor Jankač, dipl.oec.

5343 ukupne posjete 0 posjete danas

Kao što znate bliži se trenutak predaje financijskih izvještaja za proteklu godinu. Sada su vam vaši knjigovođe najbolji prijatelji ili najgori neprijatelji, ovisno o tome koliko poreza su vam “skuhali” za konačni obračun sa Državom. Pred nama su dva bitna datuma: 31.03. za predaju obrazaca GFI-POD na FINA-u i 30.04. za predaju prijave poreza na dobit na Poreznu upravu. Pritom, ukoliko je porezna obveza znatno poskočila u odnosu na 2008. godinu, mogu biti dva osnovna razloga za to: prvi, optimističan – povećanje obujma poslovanja, i onaj drugi, manje optimističan – povećanje udjela porezno nepriznatih troškova u ukupnim troškovima. Zato, u nastavku navodimo o kojim se to troškovima radi.

1. Troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

Amortizacija nabavne vrijednosti preko 400.000,00 kuna

Amortizacija sredstava za osobni prijevoz priznaje se kao trošak, tj. umanjuje osnovicu poreza na dobit, do 400.000,00 kuna nabavne vrijednosti po jednom sredstvu. Drugim riječima, ukoliko želite luksuznu limuzinu od npr. 500.000 kn, država vas neće sprječavati u tome, ali će vam priznati trošak amortizacije samo do ukupnih 400.000 kuna. Ovo ograničenje odnosi se i na odbitak pretporeza (PDV). Izuzetak od navedenog vrijedi samo kad sredstvo služi isključivo za registriranu djelatnost najma ili prijevoza. Npr. kad se radi o djelatnosti iznajmljivanja brodica, bez obzira na visinu nabavne vrijednosti, cijeli trošak nabave predstavlja porezno priznatu amortizaciju.

30% troškova sredstava za osobni prijevoz

Uz navedeno, treba znati da se troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz (plovila, zrakoplov, helikopter i dr.) porezno ne priznaju u visini 30% od ukupnog troška. Isto vrijedi i za odbitak pretporeza (PDV). Primjer: Kod osobnog automobila ukupne vrijednosti (sa PDV-om) od 123.000 kn (bez PDV-a=100.000 kn), prilikom nabave priznati će se 70% iznosa PDV-a = 16.100 kn, a porezno priznata amortizacija iznositi će godišnje (za vijek upotrebe od 5g.) 14.000 kn = 100.000 / 5 x 70%. Dakle, umanjiti će osnovicu poreza na dobit za 14.000 kn.

Postoje i izuzeci od navedenog, kada se navedeni troškovi priznaju u potpunosti:

– troškovi osiguranja, kamata, poreza na cestovna motorna vozila i poreza na plovila, priznaju se u punom iznosu,

– ukoliko se privatno korištenje prijevoznih sredstava evidentira kao isplata plaće u naravi, o čemu smo nedavno pisali, tada se ovi troškovi priznaju u potpunosti. Isto vrijedi i za priznavanje pretporeza,

– ukoliko poduzetnik obavlja djelatnost u kojoj sredstva za osobni prijevoz služe isključivo za obavljanje tih djelatnosti, kao što su: auto-škole, taksi-službe, djelatnosti izvođenja/održavanja plinskih, vodovodnih i drugih instalacija, hitne intervencije, pomoć na cesti i vodi, iznajmljivanje sredstava za prijevoz i sl.

2. Troškovi reprezentacije

Troškovi reprezentaciju bude u nama poreznim obveznicima odbojnost jer se, u smislu Zakona o porezu na dobit i Zakona o PDV-u, porezno priznaju u visini 30% od ukupnog iznosa troška. Troškovima reprezentacije smatraju se slijedeći troškovi nastali iz odnosa sa poslovnim partnerom:

1. Troškovi ugošćenja (poslovni ručak, smještaj i sl..),

2. Troškovi odmora, sporta, rekreacije i razonode,

3. Troškovi zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i sl.,

4. Poslovni darovi, sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda.

Roba ili proizvodi iz asortimana poduzetnika, koji su posebno prilagođeni za reklamne svrhe (s oznakom „nije za prodaju“), ili drugi reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame (pepeljare, čaše, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i sl.) pojedinačne cijene koštanja do 80,00 kuna (sa uključenim PDV-om), ne smatraju se reprezentacijom već troškom promidžbe i u cijelosti su porezno priznati rashod. Treba naglasiti da kod promidžbe nema prava na odbitak pretporeza (PDV-a).

4630 ukupne posjete 0 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close