Porezne novosti u 2019. godini

Porezne novosti u 2019. godini

Objavljeno: 24.12.2018.

 

Već smo navikli na stalne porezne promjene. Neke nas razvesele, a neke i ne. U 2019. godini, npr.  poslodavce čeka lagani pad troškova rada jer su doprinosi na plaću pali za 0,7%. Ljubitelji skupih automobila moći će na cjelokupnu vrijednost automobila ostvariti pravo na odbitak pretporeza. Znatno veći dio dohotka biti će oporezovan sa 24%, umjesto sa 36%.

Direktori društava, koji su prijavljeni na malu plaću, imati će problem radi novog principa obračunavanja doprinosa. Već sada su krenula likvidiranja malih firmi radi ove promjene. Kao opcija ostaje obrt, paušalan ili običan.

Igre sa osnivanjima novih društava svake godine, radi izbjegavanja ulaska u PDV sustav, trebale bi prestati jer će se u PDV morati registrirati na mjesečnoj bazi, čim promet prijeđe 300.000,00 kn.

Radnici će plaćati nižu kamatu (2%) na pozajmice primljene od poslodavaca.

Kupci nekretnina će također proći jeftinije.

Ima tu i promjena koje većinu čitatelja neće doticati. Bacite oko, popijte kavu, i nađite nešto za sebe.

 

a) Porez na nekretnine – smanjuje se stopa poreza na promet, sa dosadašnjih 4% na 3%.

b) Fiskalizacija

Uvodi se obveza fiskalizacije za prodaju robe i usluga putem automata. Zaključak prometa će trebati fiskalizirati.

Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na istome će po novome morati vidno napisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“. Tako će npr. na pozivu na plaćanje, ponudi ili predračunu trebati navesti ovu napomenu. Nepridržavanje ovog propisa kažnjavati će se od 30.000 kn do 300.000 kn.

 

c) PDV

 1. Nove snižene stope PDV-a

Smanjuje se stopa PDV-a sa 25% na 13% na isporuke: nekih živih životinja i ribe, svježeg ili rashlađenog mesa i morskih plodova, svježeg ili rashlađenog povrća i voća, te svježih jaja.

Smanjuje se porezna stopa na 13% za usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo.

Smanjenje porezne stope na 5% svih lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode.

Stopa PDV-a od 5% na tiskovine sada će se primjenjivati i na elektronička izdanja. Snižena stopa neće se primjenjivati na knjige, novine i časopise koji se pretežito sastoje od: oglasnog prostora, video zapisa i glazbenog sadržaja.

 1. Uvodi se obveza podnošenja evidencije ulaznih računa. Uz PDV prijavu, do 20. dana u mjesecu, za protekli mjesec, podnositi će se i evidencija primljenih (ulaznih) računa. Na taj način Porezna uprava će imati uvijek dostupan uvid u račune koji služe za odbitak pretporeza.
 2. Ulazak u sustav PDV-a od sada će biti na mjesečnoj bazi, po prelasku praga od 300.000,00 kn.
 3. Kod nabave osobnih automobila ukida se gornji limit od 400.000,00 kn za odbitak pretporeza.
 4. Ukida se tuzemni prijenos porezne obveze (čl. 75., st.2.) na isporuke nerezidenata, registriranih u RH PDV sustav. Strani porezni obveznici koji su registrirani kao obveznici PDV-a u Hrvatskoj, od 01.01.2019. morati će zaračunavati PDV svojim kupcima (B2B) i potom uplaćivati PDV u proračun RH.
 5. Poreznim obveznicima, koji isporučuju elektroničke usluge u druge države članice (EU) i primjenjuju poseban postupak oporezivanja, uvodi se prag od 77.000,00 kn. Prema sadašnjim propisima, ovi obveznici PDV obračunavaju prema mjestu isporuke (obračunavaju PDV u državi u kojoj ostvaruju prodaju). Prema novoj odredbi, dok vrijednost isporuka ne prijeđe 77.000,00 kn, PDV će se plaćati državi u kojoj pružatelj usluge ima sjedište (npr. u RH). Porezni obveznik može odlučiti odreći se ovog praga i odmah prijaviti u PDV sustav druge države članice.

 d) POREZ NA DOBIT

 1. Porezno priznatim rashodom smatrat će se i otpisi potraživanja koji su potvrđeni u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača i posebnim propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja (npr. tzv. lex Agrokor). Navedeno će se primjenjivati kod podnošenja prijave poreza na dobit za 2018. godinu i dalje. Isto vrijedi i za obveznike poreza na dohodak.
 2. Dosadašnja obveza plaćanja poreza po odbitku po stopi od 20% proširuje se i na kamate, dividende, autorska prava i druge naknade ako se isplate osobama s područja nekooperativnih država.
 3. Pojednostavljuje se postupak oporezivanja u slučaju kada ugovorenu naknadu za nastupe inozemnih umjetnika i športaša koriste inozemne osobe koje nisu fizičke, te se daje mogućnost oporezivanja porezom po odbitku.

e) ZAKON O DOPRINOSIMA

 1. Ukidaju se doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%. Povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%. Neto efekt je smanjenje davanja na plaću za 0,7%.
 2. Član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja propisanoj člankom 21. stavkom 2. ovoga Zakona odnosno člankom 37. stavkom 2. ovoga Zakona (umnožak prosječne plaće u RH (link) i koeficijenta 0,65 što je za 2019. godinu 5.491,20 kn) i doprinosa prema osnovi temeljem koje je prijavljen kao osigurana osoba. Za člana uprave, izvršnog direktora trgovačkog društva, likvidatora i upravitelja zadruge koji je osiguran po osnovi radnog odnosa i korisnik je mirovine, osim ako je korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, ne utvrđuje se ova obveza doprinosa. Navedeno će se postići godišnjim obračunom u kojem će se utvrditi eventualna razlika doprinosa za uplatu po rješenju Porezne uprave.

 

f) POREZ NA DOHODAK

 1. Neoporeziva isplata nagrade za radne rezultate i drugih oblika dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kn godišnje (primjena već od 1. prosinca 2018.).
 2. Godišnji porez na dohodak će se plaćati po stopi od 24% na poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kuna te po stopi od 36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna. Do sada je taj prag iznosio 210.000,00 kn.
 3. Poslodavac, koji daje pozajmicu radniku, treba obračunavati kamatnu stopu od min. 2% godišnje, umjesto dosadašnjih 3%. U suprotnom se na dio preniske kamate treba obračunati plaća u naravi.
 4. Konačno oporezivanje primitaka sezonaca u poljoprivredi oporezivanjem po stopi od 12%. Jednako tako godišnju poreznu prijavu ne podnosi porezni obveznik za drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi.
 5. Uzdržavanom djecom smatraju se i djeca, odnosno pastorčad koju poočimi i pomajke uzdržavaju te se uzdržavanim članovima smatraju maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava.
 6. Mijenja se način oporezivanja primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima te se isti više ne će smatrati dohotkom od nesamostalnog rada već dohotkom od kapitala. Porez na dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica iz članka 68. Zakona plaćat će se po odbitku, po stopi od 24%.
 7. Dohotkom od kapitala smatrat će se i drugi istovjetni primici koji se smatraju raspodjelom dobiti.
 8. Pojednostavit će se oporezivanje dohotka ostvarenog u ili iz inozemstva radi činjenice da se na inozemnim ispravama dohodak iskazuje kao oporezivi dohodak sukladno inozemnim porezno pravnim pravilima.
 9. Pojednostavit će se oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti u inozemstvu, izbjegava se obveza da porezni obveznici vode poslovne knjige i u Republici Hrvatskoj po drugačijim pravilima. Ostavlja se mogućnost da porezi obveznici plaćaju predujmove poreza na dohodak i za njih dostavljaju propisane izvještaje u Republici Hrvatskoj te na taj način odaberu da se taj dohodak utvrđuje na osnovu hrvatskih poreznih propisa.
 10. Po osnovi ostvarene naknade koju ostvare fizičke osobe – nerezidenti više neće postojati obveza obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak u slučajevima kada je na te naknade plaćen porez po odbitku u skladu s propisima kojima je uređeno oporezivanje dobiti. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit propisuje da se na naknade za nastupe (usluge) inozemnih umjetnika i športaša plaća porez po odbitku po stopi od 15% u slučaju kada se naknada plaća prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba i u tom slučaju ne nastaje obveza obračuna poreza na dohodak i doprinosa za fizičku osobu umjetnika i/ili športaša.
 11. Dopunjuje se odredba kojom je propisano da se dohotkom ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe odnosno propisuje se da se dohotkom ne smatraju niti primici po osnovi troškova prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove.
 12. Obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti, dohodak od samostalne djelatnosti može se u poreznom razdoblju dodatno umanjiti po osnovi izdataka za istraživanje i razvoj u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju državne potpore za istraživačko razvojne projekte.
 13. Usklađivanje visine poreznog opterećenja za iznajmljivače u turizmu koji plaćaju paušalni porez na dohodak, sa ciljem davanja mogućnosti jedinicama lokalne samouprave da upravljaju visinom poreza u skladu s fiskalnim potrebama i ciljevima gospodarskog razvoja, a u rasponu od 150,00 kuna do 1.500,00 kuna. Visina paušalnog poreza će se utvrditi po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.
 14. Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove (uz već do sada propisano) neće se uzimati u obzir i:
 • odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti;
 • stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata;

 • potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke od nesamostalnog rada.

 

Za kraj, želimo vam mirne blagdane i uspješnu Novu 2019. godinu!

 

Tibor Jankač

7522 ukupne posjete 1 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close