Robni kredit i ostala pravila ugovaranja rokova dospijeća

Robni kredit i ostala pravila ugovaranja rokova dospijeća

Objavljeno: 22.10.2018.

ekon21Do donošenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Dalje: ZFPPN, 108/12-78/15) 2012. godine uvjeti prodaje i plaćanja ugovornih obveza bili su prepušteni poduzetnicima i ostalim poslovnim subjektima. No, praksa je napravila svoje. Veliki i moćni kupci postavljali su sve dulje rokove plaćanja koje su sve slabiji domaći poduzetnici teško pratili. Potom su nastupila nova pravila igre…
Osnovna pravila ugovaranja rokova dospijeća
Probudila se država i pokušala ublažiti taj negativan trend. Nakon početnih nedorečenosti, donesenim ZFPPN, u članku 11., ograničeno je ugovaranje trajanje roka dospijeća u trgovačkim ugovorima za isporuku dobara i usluga, kako slijedi:
– ugovorima između poduzetnika, na najviše 60 dana,
– ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava, na najviše 30 dana.

Ove odredbe odnose se na sve poslovne transakcije između poduzetnika i/ili poduzetnika i osoba javnog prava koje rezultiraju dobavom robe ili pružanjem usluga za novčanu naknadu.
Ukoliko rok dospijeća nije ugovoren (ili dogovoren), ZFPPN propisuje da je zakonski rok 30 dana.
Od kojeg trenutka počinje teći dospijeće? Rok dospijeća počinje teći:
– od dana kada je dužnik (kupac) primio fakturu od vjerovnika (prodavatelja) ili
– od dana primitka robe, ako nije moguće utvrditi datum primitka fakture ili ako je dužnik primio fakturu prije isporuke robe ili
– od dana isteka roka za pregled robe, bilo ugovorenog, bilo propisanog zakonom.
Izuzeci od osnovnih pravila

Nakon stupanja ZFPPN nije nastupila revolucija u hrvatskoj privredi i svi smo bili razočarani. Taj zakon nije riješio bitan preduvjet, a to je likvidnost privrede, naročito državnih poduzeća i institucija. Plaćanja su i dalje vršena prema mogućnostima i želji dužnika. Propise je ipak trebalo prilagoditi stvarnom stanju stvari. ZFPPN je 30.06.2013.g. otvorio mogućnost produljenja propisanih rokova, i to odredbama koje navodimo:

a) Robno-trgovački kredit (robni kredit)
Prva odredba: pod određenim uvjetima, među poduzetnicima se može ugovoriti i rok dospijeća dulji od 60 dana ali najviše do 360 dana i tada govorimo o robno-trgovačkom kreditu. Dakle, ukoliko kupac zahtijeva rok dospijeća u trajanju od 60 do 360 dana, mora pristati na uvjete koji su propisani za robno-trgovački kredit, a to su:

  1. Ugovor o robno-trgovačkom kreditu treba biti sklopljen u pisanoj formi,
  2. Da se ukratko obrazloži ekonomski razlog za sklapanje roka dospijeća preko 60 dana. Naime, zakonski uvjet jest da takav ugovor ne bude sklopljen protivno načelu savjesnosti i poštenja, gdje bi vjerovnik bio doveden u neravnopravni položaj (čl. 14., st. 5. ZFPPN),
  3. Da dospijeće plaćanja bude ugovoreno na rok ne dulji od 360 dana.

Ugovor o robnom kreditu može biti sklopljen kao zaseban dokument ili se njegove odredbe mogu ugraditi u osnovni trgovački ugovor. Postoje razne varijacije forme u kojima se robni kredit može sklopiti. Npr. ugovor o kreditu može se uklopiti u ponudu ali treba paziti da sadržaj ponude bude u skladu sa uvjetima ZFPPN. Kod složenijih ili neuobičajenih formi se svakako treba savjetovati sa pravnom strukom.
Plaćanje ugovorene vrijednosti (robe ili usluge) može biti uređeno prema volji stranaka (jednokratno ili na rate).
Kamata, kako ugovorna, tako i zatezna, može i ne mora biti ugovorena. Ako se kamata ne ugovara, tada treba u ugovoru o robnom kreditu naglasiti da se radi o beskamatnom robno-trgovačkom kreditu.
Osiguranje plaćanja (npr. Zadužnica) može i ne mora biti ugrađeno u robni kredit. Prvotna odredba, o obvezi osiguranja zadužnicom, nije se pokazala učinkovitom u naplati od nesolventnih dužnika, pa je ista ukinuta. Za vjerovnika je, naravno, povoljnije osigurati svoje potraživanje.

b) Dulji rok dospijeća između poduzetnika i osoba javnog prava

Kako je prethodno navedeno, između poduzetnika i osoba javnog prava (uređeni propisima o javnoj nabavi) mogu se sklapati trgovački ugovori sa rokom dospijeća ne duljim od 30 dana. Iznimno, može se ugovoriti i rok plaćanja ne dulji od 60 dana, uz uvjete:

  1. Ugovor o isporuci dobara ili usluga mora biti sklopljen u pisanoj formi,
  2. Razlog ugovaranja produljenog roka plaćanja mora biti objektivno opravdan i obrazložen,
  3. Da nije prouzročena neravnopravnost na štetu vjerovnika.

Za kraj, navodimo primjer ugovora o robno-trgovačkom kreditu:

SVE PRODAM d.o.o. za trgovinu na malo i veliko, sa sjedištem ___________, OIB: _____________ , kao prodavatelj, kojeg zastupa _________, (dalje: prodavatelj)
i
KUPUJEM d.o.o. za proizvodnju i usluge, sa sjedištem ___________, OIB: _____________ , kao kupac, kojeg zastupa _____________ (dalje: kupac)
zaključili su:

UGOVOR O ROBNO-TRGOVAČKOM KREDITU

Članak 1.
U cilju usklađivanja uvjeta naplate od strane prodavatelja, sa financijskim mogućnostima kupca, prodavatelj i kupac zaključuju ovaj ugovor kojim prodavatelj odobrava kupcu robni kredit, u skladu sa čl. 11. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12-78/15).
Kupcu se odobrava robni kredit sa rokom dospijeća od šest (6) mjeseci od dana dostave robe.

Članak 2.
Prodavatelj se obvezuje isporučiti slijedeću robu: 1000 kg artikla ABC, po cijeni 20 kn/kg.
Vrijednost predmetne robe iz prethodnog članka ovog Ugovora stranke utvrđuju u svoti od 20.000,00 kn. (dvadesettisućakuna), uvećano za PDV.

Članak 3.
Kupac će iznos iz članka 2. platiti jednokratno, po dospijeću, na IBAN kupca: __________.

Članak 4.
(Prodavatelj se obvezuje navedenu količinu robe isporučiti kupcu najkasnije do 05. kolovoza 2018. na adresu sjedišta.
Po primitku robe stranke će sastaviti primopredajni zapisnik te će prodavatelj kupcu tom prilikom ispostaviti fakturu s naznakom da se odnosi na robni kredit.

Članak 5.
Stranke za razdoblje od isporuke predmetne robe pa do isplate na ugovorenu vrijednost robe iz čl. 3. ovog Ugovora ugovaraju kamatu po stopi od 4% godišnje. Kamate će kupac platiti jednokratno, na datum dospijeća, na IBAN kupca naveden u članku 3.

Članak 6.
Kupac se obvezuje Prodavatelju, kao instrument osiguranja naplate potraživanja iz čl. 3. i 5. ovog Ugovora, najkasnije do dana isporuke predmetne robe predati jednu ovjerenu bjanko zadužnicu.

Članak 7.
(I) Za sporove proistekle iz ovog ugovora ugovorne strane ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u ___________.
(II) Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan.

U …………, dana …………

KUPAC:                                                                                                                                                                                       PRODAVATELJ:
_____________                                                                                                                                                                   ______________

 

U konkretnom primjeru, radi se o ugovoru o kupoprodaji robe sa uključenom odredbom o robnom kreditu (produljenom dospijeću plaćanja).
Ugovoriti se može i obročno plaćanje, beskamatni robni kredit i druge uobičajene trgovačke odredbe ali pritom treba paziti da se poštuju odredbe vezane uz odobravanje robnog kredita.

 

Tibor Jankač

 

3902 ukupne posjete 1 posjete danas

Nastavkom korištenja ove web stranice pristajete na korištenje kolačića (cookies) više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close